Hvad er velfærdsteknologi? 

Der findes ikke nogen fast definition på begrebet 'velfærdsteknologi', men den gængse forståelse af begrebet er, at det er teknologier, som bistår eller hjælper en bruger i forhold til opgaver og mobilitet i hverdagen i og uden for hjemmet - og ofte med stort fokus på at kunne være selvhjulpen, at være tryg og føle en sikkerhed i de daglige gøremål foruden at bidrage til en højere livskvalitet. 

Velfærdsteknologi er ofte rettet mod ældre, kronisk syge og personer med funktionsnedsættelser, ligesom omsorgsmedarbejderes arbejdsmiljø også gerne skal tilgodeses af løsningen, hvis de har en funktion i forhold til benyttelse af velfærdsteknologien.

En teknologi som derudover også medfører forbedrede arbejdsgange og mulighed for bedre udnyttelse af ressourcerne i kommuner og regioner, er også i fokus i disse år, hvor demografien i mange vestlige lande medfører en mangel på 'varme hænder' i ældrepleje m.v.

Et eksempel på en velfærdsteknologi, som understøtter alle 3 faktorer (selvhjulpenhed for bruger, bedre arbejdsmiljø for plejemedarbejdere samt bedre økonomi for det offentlige) er skylle-/tørretoiletter, som giver brugerne privatliv og værdighed i en meget privat situation og aflaster medarbejderne for belastende arbejdsstillinger og tid. Men selvfølgelig kan disse toiletter kun benyttes, hvor brugerens positive indstilling til teknologien samt dennes fysiske og kognitive funktionsniveau gør det muligt at bruge en sådan løsning.  

Andre begreber som frihedsteknologi, omsorgsteknologi, selvstændighedsteknologi m.v. er i det store hele andre udtryk for velfærdsteknologi, alt efter hvilken del af teknologien, man lægger vægt på.

Velfærdsteknologi forstås desuden oftest som et moderne, teknologisk produkt og noget, der basalt set drives af elektricitet. 

Hvad er formålet med velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologier har overordnet til formål at forhøje livskvaliteten og evnen til at være selvhjulpen for en borger og øge dennes følelse af tryghed og sikkerhed, forbedre arbejdsmiljøet for omsorgspersoner samt - hvor det er muligt - at sørge for bedre udnyttelse af de ressourcer, som en kommune eller en region har til rådighed inden for ældre- og handicapområdet samt sygehusvæsenet.

Hvem er velfærdsteknologi typisk rettet imod?

Kort fortalt: Velfærdsteknologi retter sig mod brugere og omsorgspersoner (professionelt plejepersonale eller familiemedlemmer). Giver velfærdsteknologi anledning til, at kommuner og regioner kan omlægge arbejdsgange og skabe tidsmæssige besparelser eller forbedre allerede kendte ydelser, er de også målet for udviklingen af teknologien.

Hvilken forskel kan velfærdsteknologi gøre for forskellige målgrupper?

Brugere: For en person med funktionsnedsættelser kan velfærdsteknologi gøre en stor forskel i hverdagen, læs f.eks. denne artikel om brugen af velfærdsteknologi set fra en brugers synsvinkel, hvor selvstændigt liv, værdighed og højere livskvalitet er omdrejningspunktet  "At være herre i eget hus giver værdighed". 

Plejepersonale/omsorgspersoner: Et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø, hvor nedslidning forebygges og arbejdsskader undgås er en vigtig bestanddel af velfærdsteknologi. Også det psykiske arbejdsmiljø kan blive forbedret ved anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler, som mindsker udadreagerende adfærd hos en plejekrævende borger.

Kommuner/regioner: Som følge af den demogratiske udvikling i Danmark, hvor gruppen af ældre og plejekrævende borgere vokser markant mod en mindre ungdomsgeneration til at løfte plejeopgaven, er det uomgængeligt, at de offenlige myndigheder må kigge sig om efter mulige løsninger på udfordringen. Her kan velfærdsteknologi gøre en forskel - også i forhold til de kommunale/regionale budgetters naturlige begrænsninger. 

Hvordan arbejder man med velfærdsteknologi?

På landets SOSU og professionshøjskoler er undervisning i velfærdsteknologi allerede en fast bestanddel, ikke mindst fordi alle dele af sundhedssektoren allerede benytter og i stigende grad forventes at ville benytte velfærdsteknologier inden for sygehus-, pleje- og omsorgssektoren foruden inden for rehabiliteringsområdet.

Design af velfærdsteknologi

I sin bedste udformning er velfærdsteknologi enkel og intuitiv at benytte, både for brugere og plejepersonale. Komplicerede brugermanualer, vanskelige vedligeholdelsesinstruktioner og kontraintuitive anvendelsesmetoder er en stor hindring i forhold til at implementere et hjælpemiddel, og så er der stor risiko for, at den kommer til at ligge ubrugt hen på en hylde. Rengøringsvenligt design og materialer er også en vigtig bestanddel, da høj hygiejne er vigtigt inden for en borgergruppe, der ofte har mange helbredsmæssige udfordringer at slås med.

Eksempler på velfærdsteknologi, der gør en forskel

Der er nok af eksempler at tage fat på, når det gælder velfærdsteknologi, her er blot nævnt et par eksempler:

- En borger er faldet og skal rejses op fra gulvet af en enkelt hjælper: /raizer-m-mekanisk-loeftestol.html

- En borger skal vendes i sengen: Careturner Vendesystem

- En borger skal bades, men kan ikke selv komme i bad: ArjoHuntleighs hygiejnelifte til badning eller Carendo Badestol

- En borger har brug for hjælp til at komme i og ud af sengen: RotoBed

- en borger vil gerne klare sig selv i badet: Støttegreb, Aglaja Automatisk Badebørste og automatisk kropstørring vha. Valiryo Body Dryer samt evt. badetaburet/stol

 - en borger med en rygmarvsskade (paraplegiker) vil gerne kunne rejse sig selv i en kørestol eller komme nemt omkring: TEK RMD. 

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om velfærdsteknologi?

Der findes mange steder på nettet - både på danske og internationale domæner - hvor der kan hentes tips til ny velfærdsteknologi og gode råd om hjælpemidler.

Hos Gloria Mundi Care har vi skrevet en række artikler, som du dels kan finde på vores blog "Hjælpemiddelbloggen", dels i vores nyhedsbreve. (Har du lyst til at følge med i vores månedlige nyhedsbreve, kan du tilmelde dig til her.)

Vi skriver løbende korte artikler og indlæg begge steder, ligesom vi lægger artikler ud under menupunktet 'Gode råd om hjælpemidler' på vores hjemmeside. 

Specifikt om velfærdsteknologi kan du finde konkrete eksempler på teknologier under Gloria Mundi Cares kategori: "Velfærdsteknologi", ligesom der er interessante artikler hos Teknologisk Institut, en artikel her og et par stykker her.

Vi hjælper dig også gerne med at finde oplysninger, som kan hjælpe dig i hverdagen, hvis du lider af en funktionsnedsættelse og har brug for hjælpemidler. Skriv til os her.